TÜRKÇE VERSİYON

Kişisel Verilerin Kullanımı ile İlgili Bildirim

Lisanslı Depo Şirketleri Derneği (LİDAŞDER) tarafından gerçekleştirilen ve Serenas Group tarafından yürütülen etkinlik organizasyonları kapsamında, Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi organizasyonuna ilişkin çalışmaların sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi ve ihtiyaç olduğunda sizinle irtibata geçilebilmesi maksadıyla; tarafımızla paylaşmış olduğunuz, isminiz, kurumunuz, T.C. kimlik numaranız, e-posta adresiniz, iletişim bilgileriniz ve bunlarla sınırlı kalmaksızın iletmiş olduğunuz görüşleriniz ve görüntüleriniz de dahil olmak üzere diğer kişisel verileriniz tarafımızca, yürürlükteki mevzuata uygun olarak toplanacak ve işlenecektir.

Buradaki veri işleme faaliyeti ile kastedilen, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 3. maddesi gereğince, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel verilerinizin bu bildirimde yer alan amaçları gerçekleştirebilmek maksadıyla, Kanun’un 8 ve 9. maddeleri ile yürürlükteki sair mevzuatın ilgili hükümlerinin izin verdiği ölçü ve sınırlar dahilinde, etkinlik organizasyonu ile ilişkili kuruluşlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içi veya yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabileceğini bildiririz.

Yürürlükte olan Kanun ve ilgili sair mevzuata göre kişisel veri sahibi olarak Kanun’dan doğan haklarınız aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
b) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
f) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin kullanımıyla ilgili haklarınızı kullanmak için Serenas Group’a başvurabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Serenas Group

-------------------

ENGLISH VERSION

Notification Regarding the Use of Personal Data

Within the scope of the event organizations carried out by the "Lisanslı Depo Şirketleri Derneği" (LIDASDER) and carried out by Serenas Group, in order to carry out the activities related to the "International Congress on Licensed Warehousing and Grain Markets in Turkiye and the World" organization in a healthy manner and to contact you when needed; your name, institution, identity/passport number, e-mail address, contact information and other personal data you have shared with us, including but not limited to your opinions and images, will be collected and processed by us in accordance with the legislation in force.

Pursuant to Article 3 of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data ("Law"), what is meant by the data processing activity herein is all kinds of operations performed on personal data such as obtaining, recording, storing, preserving, modifying, reorganizing, disclosing, transferring, taking over, making available, classifying or preventing the use of personal data by fully or partially automated or non-automated means, provided that it is part of any data recording system.

In order to achieve the purposes set out in this notification, your personal data may be transferred to the organization associated with the event organization within the extent and limits permitted by Articles 8 and 9 of the Law and the relevant provisions of other applicable legislation.